Ann Rehabil Med Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Tetsutaro Yahata 1 Ki Young Yoo 1
Akiyoshi Yamamaoka 1 Myung Chul Yoo 1
Norio Yamamoto 1 Soon-Won Yook 3
Takuma Yamasaki 1 Chiyul Yoon 1
Keishi Yamashita 1 Chul Ho Yoon 10
Masaomi Yamashita 1 Chulho Yoon 1
Byung Woo Yang 1 Do Hyun Yoon 3
Chung-Yong Yang 2 Dong Hwan Yoon 1
Dong Chan Yang 2 Ho Min Yoon 2
Dong Heon Yang 1 Jeong Ah Yoon 1
Dong Seok Yang 1 Jeong-Gyu Yoon 2
Dong-Chan Yang 1 Jin A Yoon 11
Eun Joo Yang 3 Jin Won Yoon 2
Hea Eun Yang 6 Jisun Yoon 2
Hea-Eun Yang 3 Jong-soo Yoon 1
HeaEun Yang 1 Joon Shik Yoon 15
Hee Seung Yang 10 Jung Joong Yoon 1
Hye Eun Yang 1 Jung Ro Yoon 3
Hyeong Tae Yang 1 Jung Yoon Yoon 2
Hyuna Yang 2 Kyoung Jae Yoon 1
Ja Ryung Yang 2 Kyung Jae Yoon 3
Jae E. Yang 1 Kyungjae Yoon 2
Jeong-In Yang 1 Sang Ho Yoon 2
Jin Kyu Yang 1 Se-Jin Yoon 1
Jin-Ju Yang 1 Seihee Yoon 3
Jung Hyun Yang 4 Seo Yeon Yoon 5
Kwang Ik Yang 1 Seo-Ra Yoon 11
Kyung Soon Yang 1 Soe-Ra Yoon 1
Kyung Yong Yang 1 Sung-Won Yoon 2
Seo Yon Yang 1 Tae Hee Yoon 3
Seoyon Yang 5 Tae Sik Yoon 4
Seung Nam Yang 8 Tae-Sik Yoon 1
Seung-Nam Yang 1 Wang Hyeon Yoon 1
Shimo Yang 2 Yeo Hoon Yoon 2
Shin Seung Yang 1 Yong Hoon Yoon 2
Shinseung Yang 1 Yong-Soon Yoon 10
Sung Phil Yang 2 Young Kwon Yoon 2
Sung-Phil Yang 1 Jeong Oh Yoon 1
Thine Yang 1 Mi-Jeong Yoon 1
Won-Jong Yang 2 Seon Jun Yoon 1
You-Na Yang 2 Seora Yoon 1
Dongseok Yang 1 Byung-Chun You 2
Joo Chul Yang 1 Dae Sang You 1
Jung Ho Yang 1 Eun-Cheol You 2
Miryeong Yang 1 Joshua H. You 1
Byung Kook Ye 2 Jun Myeong You 2
Chang Ki Yeo 1 Taemi Youk 2
Han Gyeol Yeo 2 Jinyoung Youn 1
Jin Ah Yeo 2 Jo Eun Youn 1
Jinah Yeo 1 Kibum Youn 1
Jungho Yeo 2 Kyo-Jun Youn 1
Jiwoon Yeom 3 Han Eun Young 1
Dongsoo Yi 3 Amel M. Yousif 1
Ho Sung Yi 2 Byeng Chul Yu 1
Jin Hwa Yi 4 In Hee Yu 1
Sook-Hee Yi 6 Ju Young Yu 2
Tae Im Yi 13 Junghoon Yu 4
Tae-Im Yi 1 Ki Pi Yu 5
You Gyoung Yi 7 Ki-Pi Yu 1
Youbin Yi 5 Kwang Jae Yu 1
Shin-Young Yim 14 Se Hwa Yu 1
You-lim Yim 2 Su Jin Yu 3
Noriaki Yokogawa 1 Jee Hyun Yuk 1
Noritaka Yonezawa 1 Ji Hyun Yuk 1
Sang Yeol Yong 6 Jin Sook Yuk 1
Hyun-Joon Yoo 3 Bong Duck Yun 1
Jeehyun Yoo 9 Deokwon Yun 1
Ji Na Yoo 1 Dong Hwan Yun 16
Ji-Na Yoo 2 Eun Young Yun 1
Ji-Yoon Yoo 1 Gi Jeong Yun 2
Jin Sun Yoo 1 Hyeong Suk Yun 2
Jong Yoon Yoo 1 Hyun-Ju Yun 2
Kwang Ha Yoo 1 Hyun-Sik Yun 2
Seung Don Yoo 20 Hyung Seok Yun 1
Seung Han Yoo 1 Jae Sung Yun 2
Seung Wan Yoo 1 Jee-Sang Yun 2
Soon Hei Yoo 1 Sang Jin Yun 1
Woo-Kyoung Yoo 10 Sun Keaung Yun 1
Yeonji Yoo 2 Hyeyeong Yun 2
Han-Wook Yoo 1 Hyeyeung Yun 1
Jaewan Yoo 1 Ra Yu Yun 1
Ji Sung Yoo 1 Soo In Yun 2
Jinho Yoo 1 Young Cheol Yun 1
Jun-il Yoo 1 Young-Cheol Yun 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Terms of Use   |   Privacy Polity
Editorial Office
Department of Rehabilitation Medicine, Seoul National University Hospital
101 Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-10-8678-2671    Fax: +82-2-6072-5244    E-mail: edit@e-arm.org; edit.karm@gmail.com
Business Registration: 110-82-07460                

Copyright © 2022 by Korean Academy of Rehabilitation Medicine.

Developed in M2PI

Close layer
prev next