Ann Rehabil Med Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Raj Kumar Yadav 1 Jaewan Yoo 1
Tetsutaro Yahata 1 Ji Sung Yoo 1
Akiyoshi Yamamaoka 1 Jinho Yoo 1
Norio Yamamoto 1 Jun-il Yoo 1
Takuma Yamasaki 1 Ki Young Yoo 1
Keishi Yamashita 1 Myung Chul Yoo 1
Masaomi Yamashita 1 Soon-Won Yook 3
Kota Yamauchi 1 Chiyul Yoon 1
Byung Woo Yang 1 Chul Ho Yoon 10
Chung-Yong Yang 2 Chulho Yoon 1
Dong Chan Yang 2 Do Hyun Yoon 3
Dong Heon Yang 1 Dong Hwan Yoon 1
Dong Seok Yang 1 Ho Min Yoon 2
Dong-Chan Yang 1 Jeong Ah Yoon 1
Eun Joo Yang 3 Jeong-Gyu Yoon 2
Hea Eun Yang 6 Jin A Yoon 12
Hea-Eun Yang 3 Jin Won Yoon 2
HeaEun Yang 1 Jisun Yoon 2
Hee Seung Yang 11 Jong-soo Yoon 1
Hye Eun Yang 1 Joon Shik Yoon 16
Hyeong Tae Yang 1 Jung Joong Yoon 1
Hyuna Yang 2 Jung Ro Yoon 3
Ja Ryung Yang 2 Jung Yoon Yoon 2
Jae E. Yang 1 Kyoung Jae Yoon 1
Jeong-In Yang 1 Kyung Jae Yoon 3
Jin Kyu Yang 1 Kyungjae Yoon 2
Jin-Ju Yang 1 Sang Ho Yoon 2
Jung Hyun Yang 4 Se-Jin Yoon 1
Kwang Ik Yang 1 Seihee Yoon 3
Kyung Soon Yang 1 Seo Yeon Yoon 5
Kyung Yong Yang 1 Seo-Ra Yoon 12
Seo Yon Yang 1 Soe-Ra Yoon 1
Seoyon Yang 6 Sung-Won Yoon 2
Seung Nam Yang 8 Tae Hee Yoon 3
Seung-Nam Yang 1 Tae Sik Yoon 4
Shimo Yang 2 Tae-Sik Yoon 1
Shin Seung Yang 1 Wang Hyeon Yoon 1
Shinseung Yang 1 Yeo Hoon Yoon 2
Sung Phil Yang 2 Yong Hoon Yoon 2
Sung-Phil Yang 1 Yong-Soon Yoon 10
Thine Yang 1 Young Kwon Yoon 2
Won-Jong Yang 2 Jeong Oh Yoon 1
You-Na Yang 2 Mi-Jeong Yoon 1
Dongseok Yang 1 Seon Jun Yoon 1
Joo Chul Yang 1 Seora Yoon 1
Jung Ho Yang 1 Byung-Chun You 2
Miryeong Yang 1 Dae Sang You 1
Tae Woong Yang 1 Eun-Cheol You 2
Yun-Jung Yang 1 Joshua H. You 1
Hajime Yano 1 Jun Myeong You 2
Hiroaki Yano 1 Taemi Youk 2
Daisetsu Yasumura 1 Jinyoung Youn 1
Masakiyo Yatomi 1 Jo Eun Youn 1
Byung Kook Ye 2 Kibum Youn 1
Chang Ki Yeo 1 Kyo-Jun Youn 1
Han Gyeol Yeo 2 Han Eun Young 1
Jin Ah Yeo 2 Amel M. Yousif 1
Jinah Yeo 1 Byeng Chul Yu 1
Jungho Yeo 2 In Hee Yu 1
Jiwoon Yeom 3 Ju Young Yu 2
Dongsoo Yi 3 Junghoon Yu 4
Ho Sung Yi 2 Ki Pi Yu 5
Jin Hwa Yi 4 Ki-Pi Yu 1
Sook-Hee Yi 7 Kwang Jae Yu 1
Tae Im Yi 13 Se Hwa Yu 1
Tae-Im Yi 1 Su Jin Yu 3
You Gyoung Yi 7 Jee Hyun Yuk 1
Youbin Yi 5 Ji Hyun Yuk 1
Shin-Young Yim 14 Jin Sook Yuk 1
You-lim Yim 2 Doyoung Yuk 2
Noriaki Yokogawa 1 Bong Duck Yun 1
Noritaka Yonezawa 1 Deokwon Yun 1
Sang Yeol Yong 8 Dong Hwan Yun 16
Hyun-Joon Yoo 3 Eun Young Yun 1
Jeehyun Yoo 9 Gi Jeong Yun 2
Ji Na Yoo 1 Hyeong Suk Yun 2
Ji-Na Yoo 2 Hyun-Ju Yun 2
Ji-Yoon Yoo 1 Hyun-Sik Yun 2
Jin Sun Yoo 1 Hyung Seok Yun 1
Jong Yoon Yoo 1 Jae Sung Yun 2
Kwang Ha Yoo 1 Jee-Sang Yun 2
Seung Don Yoo 20 Sang Jin Yun 1
Seung Han Yoo 1 Sun Keaung Yun 1
Seung Wan Yoo 1 Dong Hyuk Yun 1
Soon Hei Yoo 1 Hyeyeong Yun 2
Woo-Kyoung Yoo 10 Hyeyeung Yun 1
Yeonji Yoo 2 Ra Yu Yun 1
Dong Ho Yoo 1 Soo In Yun 2
DooHan Yoo 1 Young Cheol Yun 1
Han-Wook Yoo 1 Young-Cheol Yun 1
  • Journal Impact Factor 1.3
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE TYPES

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Terms of Use   |   Privacy Polity
Editorial Office
Department of Rehabilitation Medicine, Seoul National University Hospital
101 Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-10-8678-2671    Fax: +82-2-6072-5244    E-mail: edit@e-arm.org; edit.karm@gmail.com
Business Registration: 110-82-07460                

Copyright © 2024 by Korean Academy of Rehabilitation Medicine.

Developed in M2PI

Close layer