Ann Rehabil Med Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Jeyanthi. S 1 Junho Shin 1
Amira Sabbagh Charabati 1 Weon-Sun Shin 1
Alina Sabitova 1 Youngju Shin 1
Homayoun Sadeghi-Bazargani 1 Kazuya Shinmura 1
Mozhgan Saeidi 2 Jong Mock Shinn 4
Iwona Safin 1 Moeka Shioya 1
Raoul Saggini 1 Hyun-Chul Shon 1
Jun Saito 1 Eun Geol Sim 3
Tsuyoshi Sakuma 1 Gyu Jeong Sim 1
Jean-Yves Salle 1 Gyu-Jeong Sim 1
Yasuhiro Samejima 1 Kyoung Bo Sim 3
Stephen Rajan Samuel 1 Mi Kyung Sim 2
Hans Samuelsson 1 Seon-Ju Sim 1
Noppharath Sangkarit 1 Woo Sob Sim 3
Carolina Santiago 1 Young Joo Sim 10
Valter Santilli 2 Young-Joo Sim 10
Fabiana Saracino 1 Jaehoon Sim 1
Bhaskar Sarkar 1 Annie N. Simpson 1
Javad Sarrafzadeh 2 Deok Su Sin 2
Yuka Sato 1 Bengt Skoog 1
Laurie A. Schluter 1 Richard Smith 1
Jeffrey C. Schneider 1 Matthew Smuck 1
Chiaki Sekine 1 Jae In So 2
Mona Selim 2 Lucas Oliveira Soares 1
Cheong Hoon Seo 6 Yun Soo Soh 2
Dong Hyuk Seo 3 Yunsoo Soh 3
Han Gil Seo 13 Dong Gyun Sohn 1
In Seok Seo 1 Dong-Gyun Sohn 1
In-Hyo Seo 1 Donggyun Sohn 2
Jeong Pyo Seo 2 Hae Min Sohn 2
Jeong-Hwan Seo 17 Ji Yeon Sohn 1
Jeongpyo Seo 1 Min Kyun Sohn 20
Jeoung-Hwan Seo 1 Yukyung Sohn 2
Jin Seok Seo 1 Ashraf Hassan Soliman 1
Jong-Hyun Seo 1 Elsadat Saad Soliman 1
Joon Won Seo 2 Dae-Sik Son 1
Jun Won Seo 1 Eun Seok Son 1
Kwan Sik Seo 3 EunJi Son 1
Kwan-Sik Seo 3 Han Kyeong Son 2
Kyoung-Ho Seo 1 Seok Beom Son 2
Kyung Mook Seo 13 Seong-Ho Son 2
Kyung-Mook Seo 2 Seungnam Son 2
Mi Ri Seo 1 Su Min Son 5
Min-Ho Seo 1 Sunhan Son 2
Sang Wan Seo 1 Young Suk Son 1
Tae Gyu Seo 1 Youngsuk Son 1
Yong Gon Seo 1 Yu Ri Son 3
You Sung Seo 2 Dong Baek Son 1
Young Jae Seo 2 Hyo-Rim Son 1
Young Tak Seo 1 Minkyoung Son 3
Yu Jung Seo 1 Seong Wook Son 1
Ho Youn Seo 1 Ah Rom Song 1
Hyeunsuk Seo 1 Ah-Rom Song 1
Jae Sik Seo 1 Chul-Gyu Song 1
Jeongyeon Seo 1 Dae Heon Song 6
Kyung Cheon Seo 3 Ho Sup Song 1
Yu Jin Seo 1 Hongsun Song 1
Tae Yong Seog 2 Hyun Tak Song 2
Taeyong Seog 1 Ik-Chan Song 1
Hyun Seok 10 Ji Min Song 1
Ju Won Seok 1 Jin Won Song 3
Jungirl Seok 1 Jun Chan Song 3
Pyong-Hwa Seol 2 Jung Eun Song 1
Seung Jun Seol 3 Junyoung Song 3
Hyo-Jeong Seon 3 Min-Keun Song 7
Cheol Jae Seong 1 Seojin Song 2
Jin Wan Seong 2 Sun Hong Song 5
Jeong Won Seong 1 Sun-Hong Song 2
Amir Shaban 1 Sung Hyuk Song 1
Seyed Kazem Shakouri 1 Woojin Song 1
Adarsh Sharma 1 Yoon Bum Song 2
Vivian L. Shie 1 You Hong Song 2
Yasuhiro Shiga 1 Young Jin Song 2
Dong Jae Shim 1 Young Seop Song 2
Ho Yong Shim 1 Yun-Gyu Song 1
Jae Hoon Shim 2 Yun-Mi Song 1
Jae Seong Shim 2 Byung Joo Song 1
Jae Sun Shim 3 Jimin Song 2
Su Jung Shim 1 Jun Hyeong Song 2
Sung Han Shim 1 Woojoo Song 1
Ga Yang Shim 2 Young Ae Song 1
Hyung Seok Shim 1 Young-Jin Song 1
Toshiya Shimamoto 1 Youngshin Song 1
Takaki Shimizu 1 Mandi L. Sonnenfeld 1
Tomoko Shimizu 1 Masaru Sonoda 1
Bae Wook Shin 2 Narathorn Soponprapakorn 1
Bo Mi Shin 1 María de los Ángeles Soria-Bastida 1
Dongbin Shin 1 Ali Soroush 2
Eun-Kyoung Shin 1 Waroonnapa Srisoparb 1
Gayoung Shin 1 Arunrat Srithawong 1
Hae-Won Shin 1 Prachaya Srivanitchapoom 1
Hee Suk Shin 3 James Steele 1
Heesuk Shin 12 Katherine M. Steele 1
Hye Eun Shin 2 Sofia Straudi 1
Hyo Keong Shin 1 Yuki Suda 1
Hyo Kyung Shin 1 Shinsuke Sugihara 1
Hyun Iee Shin 2 Hoon Chang Suh 3
Hyun-Dae Shin 1 Hwi Suh 2
Hyung Ik Shin 6 Hyee Suh 1
Hyung-Ik Shin 14 Jee Hyun Suh 4
Hyunsoo Shin 2 Jee-Hyun Suh 1
Jae Eun Shin 2 Jin Young Suh 1
Jae Seung Shin 1 Mi Ri Suh 4
Ji Cheol Shin 8 Min Ji Suh 3
Joon Ho Shin 2 Miri Suh 4
Joon-Ho Shin 10 Young Joo Suh 2
Jun Hwa Shin 1 Mi Rim Suh 2
Jun-Hwa Shin 2 Bo Mi Sul 1
Jung Bin Shin 1 Bomi Sul 4
Jung In Shin 2 An Sun 1
Jung-In Shin 1 Hyung-Seok Sun 1
Ka Young Shin 1 Hyung-Suk Sun 1
Ka-Young Shin 2 Duk Hyun Sung 7
Kyung-A Shin 2 Eun Jung Sung 3
Min A Shin 1 In Young Sung 9
Min Ha Shin 1 Ji Dong Sung 1
Min Kyung Shin 2 Junhyun Sung 2
Min-A Shin 1 Lee Ho Sung 1
Min-Ha Shin 1 Sun Hee Sung 1
Myung Jun Shin 17 Yoon-Kyoung Sung 1
Sang-yeop Shin 2 Jidong Sung 1
So Min Shin 1 Jun Hun Sung 1
Sung Bong Shin 2 Kwan-Sik Sung 1
Woo-Yong Shin 3 Somporn Sungkarat 1
Yong Beom Shin 24 Hyuk Sunwoo 2
Yong Won Shin 1 Areerat Suputtitada 1
Yong-Beom Shin 1 Kaoru Suseki 1
Yong-Il Shin 10 Jatuporn Suttiwong 1
Yong-Wook Shin 1 Boonsita Suwannakul 1
Yoon-Kyum Shin 2 Sarawut Suwannarat 1
Young-Oh Shin 1 Bunta Suzuki 1
Dae Youp Shin 1 Chieko Suzuki 1
Gi Jun Shin 1 Keisuke Suzuki 2
Hee Dong Shin 1 Aleksandra Szylinska 1
Ji Won Shin 3
  • Journal Impact Factor 1.3
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE TYPES

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Terms of Use   |   Privacy Polity
Editorial Office
Department of Rehabilitation Medicine, Seoul National University Hospital
101 Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-10-8678-2671    Fax: +82-2-6072-5244    E-mail: edit@e-arm.org; edit.karm@gmail.com
Business Registration: 110-82-07460                

Copyright © 2024 by Korean Academy of Rehabilitation Medicine.

Developed in M2PI

Close layer