Ann Rehabil Med Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Amira Sabbagh Charabati 1 Junho Shin 1
Alina Sabitova 1 Weon-Sun Shin 1
Homayoun Sadeghi-Bazargani 1 Youngju Shin 1
Mozhgan Saeidi 2 Kazuya Shinmura 1
Iwona Safin 1 Jong Mock Shinn 4
Raoul Saggini 1 Moeka Shioya 1
Jun Saito 1 Hyun-Chul Shon 1
Tsuyoshi Sakuma 1 Eun Geol Sim 3
Jean-Yves Salle 1 Gyu Jeong Sim 1
Yasuhiro Samejima 1 Gyu-Jeong Sim 1
Stephen Rajan Samuel 1 Kyoung Bo Sim 3
Hans Samuelsson 1 Mi Kyung Sim 2
Carolina Santiago 1 Seon-Ju Sim 1
Valter Santilli 2 Woo Sob Sim 3
Fabiana Saracino 1 Young Joo Sim 10
Bhaskar Sarkar 1 Young-Joo Sim 10
Javad Sarrafzadeh 2 Jaehoon Sim 1
Yuka Sato 1 Annie N. Simpson 1
Laurie A. Schluter 1 Deok Su Sin 2
Jeffrey C. Schneider 1 Bengt Skoog 1
Chiaki Sekine 1 Richard Smith 1
Mona Selim 1 Matthew Smuck 1
Cheong Hoon Seo 6 Jae In So 2
Dong Hyuk Seo 3 Lucas Oliveira Soares 1
Han Gil Seo 13 Yun Soo Soh 2
In Seok Seo 1 Yunsoo Soh 3
In-Hyo Seo 1 Dong Gyun Sohn 1
Jeong Pyo Seo 2 Dong-Gyun Sohn 1
Jeong-Hwan Seo 17 Donggyun Sohn 2
Jeongpyo Seo 1 Hae Min Sohn 2
Jeoung-Hwan Seo 1 Ji Yeon Sohn 1
Jin Seok Seo 1 Min Kyun Sohn 20
Jong-Hyun Seo 1 Yukyung Sohn 2
Joon Won Seo 2 Ashraf Hassan Soliman 1
Jun Won Seo 1 Elsadat Saad Soliman 1
Kwan Sik Seo 3 Dae-Sik Son 1
Kwan-Sik Seo 3 Eun Seok Son 1
Kyoung-Ho Seo 1 EunJi Son 1
Kyung Mook Seo 13 Han Kyeong Son 2
Kyung-Mook Seo 2 Seok Beom Son 2
Mi Ri Seo 1 Seong-Ho Son 2
Min-Ho Seo 1 Seungnam Son 2
Sang Wan Seo 1 Su Min Son 5
Tae Gyu Seo 1 Sunhan Son 2
Yong Gon Seo 1 Young Suk Son 1
You Sung Seo 2 Youngsuk Son 1
Young Jae Seo 2 Yu Ri Son 3
Young Tak Seo 1 Dong Baek Son 1
Yu Jung Seo 1 Hyo-Rim Son 1
Ho Youn Seo 1 Minkyoung Son 3
Hyeunsuk Seo 1 Seong Wook Son 1
Jae Sik Seo 1 Ah Rom Song 1
Jeongyeon Seo 1 Ah-Rom Song 1
Kyung Cheon Seo 3 Chul-Gyu Song 1
Yu Jin Seo 1 Dae Heon Song 6
Tae Yong Seog 2 Ho Sup Song 1
Taeyong Seog 1 Hongsun Song 1
Hyun Seok 10 Hyun Tak Song 2
Ju Won Seok 1 Ik-Chan Song 1
Jungirl Seok 1 Ji Min Song 1
Pyong-Hwa Seol 2 Jin Won Song 3
Seung Jun Seol 3 Jun Chan Song 3
Hyo-Jeong Seon 3 Jung Eun Song 1
Cheol Jae Seong 1 Junyoung Song 3
Jin Wan Seong 2 Min-Keun Song 7
Jeong Won Seong 1 Seojin Song 2
Amir Shaban 1 Sun Hong Song 5
Seyed Kazem Shakouri 1 Sun-Hong Song 2
Vivian L. Shie 1 Sung Hyuk Song 1
Yasuhiro Shiga 1 Woojin Song 1
Dong Jae Shim 1 Yoon Bum Song 2
Ho Yong Shim 1 You Hong Song 2
Jae Hoon Shim 2 Young Jin Song 2
Jae Seong Shim 2 Young Seop Song 2
Jae Sun Shim 3 Yun-Gyu Song 1
Su Jung Shim 1 Yun-Mi Song 1
Sung Han Shim 1 Byung Joo Song 1
Ga Yang Shim 2 Jimin Song 2
Hyung Seok Shim 1 Jun Hyeong Song 2
Toshiya Shimamoto 1 Woojoo Song 1
Takaki Shimizu 1 Young Ae Song 1
Tomoko Shimizu 1 Young-Jin Song 1
Bae Wook Shin 2 Youngshin Song 1
Bo Mi Shin 1 Mandi L. Sonnenfeld 1
Dongbin Shin 1 Masaru Sonoda 1
Eun-Kyoung Shin 1 Narathorn Soponprapakorn 1
Gayoung Shin 1 María de los Ángeles Soria-Bastida 1
Hae-Won Shin 1 Ali Soroush 2
Hee Suk Shin 3 Waroonnapa Srisoparb 1
Heesuk Shin 12 Prachaya Srivanitchapoom 1
Hye Eun Shin 2 James Steele 1
Hyo Keong Shin 1 Katherine M. Steele 1
Hyo Kyung Shin 1 Sofia Straudi 1
Hyun Iee Shin 2 Yuki Suda 1
Hyun-Dae Shin 1 Shinsuke Sugihara 1
Hyung Ik Shin 6 Hoon Chang Suh 3
Hyung-Ik Shin 14 Hwi Suh 2
Hyunsoo Shin 2 Hyee Suh 1
Jae Eun Shin 2 Jee Hyun Suh 4
Jae Seung Shin 1 Jee-Hyun Suh 1
Ji Cheol Shin 7 Jin Young Suh 1
Joon Ho Shin 2 Mi Ri Suh 4
Joon-Ho Shin 10 Min Ji Suh 3
Jun Hwa Shin 1 Miri Suh 4
Jun-Hwa Shin 2 Young Joo Suh 2
Jung Bin Shin 1 Mi Rim Suh 2
Jung In Shin 2 Bo Mi Sul 1
Jung-In Shin 1 Bomi Sul 4
Ka Young Shin 1 An Sun 1
Ka-Young Shin 2 Hyung-Seok Sun 1
Kyung-A Shin 2 Hyung-Suk Sun 1
Min A Shin 1 Duk Hyun Sung 7
Min Ha Shin 1 Eun Jung Sung 3
Min Kyung Shin 2 In Young Sung 9
Min-A Shin 1 Ji Dong Sung 1
Min-Ha Shin 1 Junhyun Sung 2
Myung Jun Shin 17 Lee Ho Sung 1
Sang-yeop Shin 2 Sun Hee Sung 1
So Min Shin 1 Yoon-Kyoung Sung 1
Sung Bong Shin 2 Jidong Sung 1
Woo-Yong Shin 3 Jun Hun Sung 1
Yong Beom Shin 24 Kwan-Sik Sung 1
Yong Won Shin 1 Somporn Sungkarat 1
Yong-Beom Shin 1 Hyuk Sunwoo 2
Yong-Il Shin 10 Areerat Suputtitada 1
Yong-Wook Shin 1 Kaoru Suseki 1
Yoon-Kyum Shin 2 Jatuporn Suttiwong 1
Young-Oh Shin 1 Sarawut Suwannarat 1
Dae Youp Shin 1 Bunta Suzuki 1
Gi Jun Shin 1 Chieko Suzuki 1
Hee Dong Shin 1 Keisuke Suzuki 2
Ji Won Shin 3 Aleksandra Szylinska 1
  • Journal Impact Factor 1.3
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE TYPES

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Terms of Use   |   Privacy Polity
Editorial Office
Department of Rehabilitation Medicine, Seoul National University Hospital
101 Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-10-8678-2671    Fax: +82-2-6072-5244    E-mail: edit@e-arm.org; edit.karm@gmail.com
Business Registration: 110-82-07460                

Copyright © 2023 by Korean Academy of Rehabilitation Medicine.

Developed in M2PI

Close layer