Ann Rehabil Med Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Amira Sabbagh Charabati 1 Ji Won Shin 1
Homayoun Sadeghi-Bazargani 1 Junho Shin 1
Mozhgan Saeidi 2 Youngju Shin 1
Iwona Safin 1 Kazuya Shinmura 1
Raoul Saggini 1 Jong Mock Shinn 4
Jun Saito 1 Hyun-Chul Shon 1
Tsuyoshi Sakuma 1 Eun Geol Sim 3
Jean-Yves Salle 1 Gyu Jeong Sim 1
Yasuhiro Samejima 1 Gyu-Jeong Sim 1
Stephen Rajan Samuel 1 Kyoung Bo Sim 3
Hans Samuelsson 1 Mi Kyung Sim 2
Carolina Santiago 1 Seon-Ju Sim 1
Valter Santilli 2 Woo Sob Sim 3
Fabiana Saracino 1 Young Joo Sim 10
Javad Sarrafzadeh 2 Young-Joo Sim 10
Laurie A. Schluter 1 Jaehoon Sim 1
Jeffrey C. Schneider 1 Annie N. Simpson 1
Chiaki Sekine 1 Deok Su Sin 2
Cheong Hoon Seo 6 Bengt Skoog 1
Dong Hyuk Seo 3 Richard Smith 1
Han Gil Seo 9 Jae In So 2
In Seok Seo 1 Yun Soo Soh 2
In-Hyo Seo 1 Yunsoo Soh 3
Jeong Pyo Seo 2 Dong Gyun Sohn 1
Jeong-Hwan Seo 17 Dong-Gyun Sohn 1
Jeongpyo Seo 1 Donggyun Sohn 2
Jeoung-Hwan Seo 1 Hae Min Sohn 2
Jin Seok Seo 1 Ji Yeon Sohn 1
Jong-Hyun Seo 1 Min Kyun Sohn 20
Joon Won Seo 2 Yukyung Sohn 2
Jun Won Seo 1 Ashraf Hassan Soliman 1
Kwan Sik Seo 3 Elsadat Saad Soliman 1
Kwan-Sik Seo 1 Dae-Sik Son 1
Kyoung-Ho Seo 1 Eun Seok Son 1
Kyung Mook Seo 13 EunJi Son 1
Kyung-Mook Seo 2 Han Kyeong Son 2
Mi Ri Seo 1 Seok Beom Son 2
Min-Ho Seo 1 Seong-Ho Son 2
Sang Wan Seo 1 Seungnam Son 2
Tae Gyu Seo 1 Su Min Son 5
Yong Gon Seo 1 Sunhan Son 1
You Sung Seo 2 Young Suk Son 1
Young Jae Seo 2 Youngsuk Son 1
Young Tak Seo 1 Yu Ri Son 3
Yu Jung Seo 1 Dong Baek Son 1
Ho Youn Seo 1 Hyo-Rim Son 1
Hyeunsuk Seo 1 Minkyoung Son 1
Kyung Cheon Seo 2 Seong Wook Son 1
Yu Jin Seo 1 Ah Rom Song 1
Tae Yong Seog 2 Ah-Rom Song 1
Taeyong Seog 1 Chul-Gyu Song 1
Hyun Seok 8 Dae Heon Song 6
Ju Won Seok 1 Ho Sup Song 1
Pyong-Hwa Seol 2 Hongsun Song 1
Seung Jun Seol 3 Hyun Tak Song 2
Hyo-Jeong Seon 3 Ik-Chan Song 1
Cheol Jae Seong 1 Ji Min Song 1
Jin Wan Seong 2 Jin Won Song 3
Jeong Won Seong 1 Jun Chan Song 3
Amir Shaban 1 Jung Eun Song 1
Seyed Kazem Shakouri 1 Junyoung Song 3
Vivian L. Shie 1 Min-Keun Song 6
Yasuhiro Shiga 1 Seojin Song 2
Dong Jae Shim 1 Sun Hong Song 5
Ho Yong Shim 1 Sun-Hong Song 2
Jae Hoon Shim 2 Sung Hyuk Song 1
Jae Seong Shim 2 Woojin Song 1
Jae Sun Shim 3 Yoon Bum Song 2
Su Jung Shim 1 You Hong Song 2
Sung Han Shim 1 Young Jin Song 2
Ga Yang Shim 2 Young Seop Song 2
Takaki Shimizu 1 Yun-Gyu Song 1
Bae Wook Shin 2 Yun-Mi Song 1
Bo Mi Shin 1 Byung Joo Song 1
Dongbin Shin 1 Jimin Song 2
Eun-Kyoung Shin 1 Jun Hyeong Song 1
Gayoung Shin 1 Woojoo Song 1
Hae-Won Shin 1 Mandi L. Sonnenfeld 1
Hee Suk Shin 3 Masaru Sonoda 1
Heesuk Shin 11 Narathorn Soponprapakorn 1
Hye Eun Shin 2 María de los Ángeles Soria-Bastida 1
Hyo Keong Shin 1 Ali Soroush 2
Hyo Kyung Shin 1 James Steele 1
Hyun Iee Shin 2 Katherine M. Steele 1
Hyun-Dae Shin 1 Sofia Straudi 1
Hyung Ik Shin 6 Yuki Suda 1
Hyung-Ik Shin 12 Shinsuke Sugihara 1
Hyunsoo Shin 2 Hoon Chang Suh 3
Jae Eun Shin 2 Hwi Suh 2
Jae Seung Shin 1 Hyee Suh 1
Ji Cheol Shin 7 Jee Hyun Suh 3
Joon Ho Shin 2 Jee-Hyun Suh 1
Joon-Ho Shin 7 Jin Young Suh 1
Jun Hwa Shin 1 Mi Ri Suh 4
Jun-Hwa Shin 2 Min Ji Suh 3
Jung Bin Shin 1 Miri Suh 4
Jung In Shin 2 Young Joo Suh 2
Jung-In Shin 1 Bo Mi Sul 1
Ka Young Shin 1 Bomi Sul 4
Ka-Young Shin 2 An Sun 1
Kyung-A Shin 2 Hyung-Seok Sun 1
Min A Shin 1 Hyung-Suk Sun 1
Min Ha Shin 1 Duk Hyun Sung 7
Min Kyung Shin 2 Eun Jung Sung 3
Min-A Shin 1 In Young Sung 9
Min-Ha Shin 1 Ji Dong Sung 1
Myung Jun Shin 17 Junhyun Sung 2
Sang-yeop Shin 2 Lee Ho Sung 1
So Min Shin 1 Sun Hee Sung 1
Sung Bong Shin 2 Yoon-Kyoung Sung 1
Woo-Yong Shin 3 Jidong Sung 1
Yong Beom Shin 21 Jun Hun Sung 1
Yong Won Shin 1 Kwan-Sik Sung 1
Yong-Beom Shin 1 Somporn Sungkarat 1
Yong-Il Shin 10 Hyuk Sunwoo 2
Yong-Wook Shin 1 Areerat Suputtitada 1
Yoon-Kyum Shin 2 Kaoru Suseki 1
Young-Oh Shin 1 Jatuporn Suttiwong 1
Dae Youp Shin 1 Sarawut Suwannarat 1
Gi Jun Shin 1 Chieko Suzuki 1
Hee Dong Shin 1 Aleksandra Szylinska 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Terms of Use   |   Privacy Polity
Editorial Office
Department of Rehabilitation Medicine, Seoul National University Boramae Medical Center,
20 Boramae-ro 5-gil, Dongjak-gu, Seoul, 07061, Korea
Tel: +82-10-8678-2671    Fax: +82-2-870-2679    E-mail: edit@e-arm.org
Business Registration: 110-82-07460                

Copyright © 2021 by Korean Academy of Rehabilitation Medicine.

Developed in M2PI

Close layer
prev next