Transabdominal Functional Magnetic Stimulation for the Treatment of Constipation in Brain-Injured Patients: A Randomized Controlled Trial
Young-Cheol Yun, Yong-Soon Yoon, Eun-Sil Kim, Young-Jae Lee, Jin-Gyeong Lee, Won-Jae Jo, Kwang Jae Lee
Ann Rehabil Med. 2019;43(1):19-26.   Published online 2019 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2019.43.1.19
Citations to this article as recorded by Crossref logo
High-Frequency Repetitive Magnetic Stimulation at the Sacrum Alleviates Chronic Constipation in Parkinson’s Patients
Mei Huang, Bofang Zheng, Wanfei Zhou, Huaili Fu, Xinrun Chen, Heyong Wu, Jianguo Zhang, Xianju Zhou
Annals of Indian Academy of Neurology.2023; 26(3): 235.     CrossRef
Bowel dysfunctions after acquired brain injury: a scoping review
Matteo Zandalasini, Laura Pelizzari, Gianluca Ciardi, Donatella Giraudo, Massimo Guasconi, Stefano Paravati, Gianfranco Lamberti, Antonio Frizziero
Frontiers in Human Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
The effect of the therapy of “combination 3 methods progression” in patients with neurogenic bowel dysfunction (constipated type)
Qing Li, Yin-Li Shen, Yun-Lan Jiang, Dong-Shuang Li, Song Jin
Medicine.2021; 100(7): e24662.     CrossRef
Efficacy of functional magnetic stimulation in improving upper extremity function after stroke: a randomized, single-blind, controlled study
Xiaowei Chen, Xuncan Liu, Yinxing Cui, Guoxing Xu, Lu Liu, Xueru Zhang, Kun Jiang, Zhenlan Li
Journal of International Medical Research.2020; 48(6): 030006052092788.     CrossRef
Dose–response of rPMS for upper Limb hemiparesis after stroke
Shoji Kinoshita, Kumi Ikeda, Shinji Yasuno, Sho Takahashi, Naoki Yamada, Yumi Okuyama, Nobuyuki Sasaki, Takuya Hada, Chiaki Kuriyama, Shin Suzuki, Midori Hama, Naoto Ozaki, Shu Watanabe, Masahiro Abo
Medicine.2020; 99(24): e20752.     CrossRef